Author: Chase Stiggers

Exodus 21: 1- 11 “Four of Ten Commandments (Ryan Y.& Scott P.) 0

Exodus 21: 1- 11 “Four of Ten Commandments (Ryan Y.& Scott P.)

“Confiding in the Lord”: Exodus 15- 17. (Keith M.& Layne W.) 0

“Confiding in the Lord”: Exodus 15- 17. (Keith M.& Layne W.)

“The Passover “: Exodus 11- 12 (Scott P.& Angelo A.) 0

“The Passover “: Exodus 11- 12 (Scott P.& Angelo A.)

The Ten Plagues 0

The Ten Plagues

Exodus 7- 10 (Kathryn H. & Katie M.)

Exodus 2: 11- 24, 3: 1-6, 4: 1-20 (Call out of Moses) 0

Exodus 2: 11- 24, 3: 1-6, 4: 1-20 (Call out of Moses)

Scott P.& Angelo A.

1 Thessalonians  5: 15- 27 (thanks & joyfulness) 0

1 Thessalonians 5: 15- 27 (thanks & joyfulness)

Keith M & Layne W.

Intentional Relationships 0

Intentional Relationships

Angelo A. & Scott P.